Inkluze ZŠ Heřmánek

Naše škola podporuje zalčeňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému. 

Inkluze ZŠ Heřmánek

Název projektu CZ: Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000669
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_17_045
Název výzvy: OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Dílčí cíle projektu:

  • poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta žákům s OMJ,
  • poskytnout dočasnou podporu interkulturního pracovníka/tlumočníka žákům s OMJ ve škole,
  • rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností,
  • realizace volnočasového klubu pro žáky školy, který povede k rozvoji komptenecí žáků v návaznosti na kurikulum školy,
  • podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Aktivity projektu

1. realizujeme projektovou výuku se zaměřením na
- Podporu občanského vzdělávání, rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu,
- Podpora výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství,
- Rozvíjení průřezového tématu Multikulturní výchova.

2. pořádáme odborná setkání a komunitní setkávání - termíny setkání se nachází v kalendáři školních akcí

3. probíhá Komunitní klub pro děti (kluby jsou 2 - jeden pro starší školní děti v pondělí od 15:30 do 17:00 a druhý je pro mladší školní děti v pátek od 14:30 do 16:00).

4. Komunitně osvětové setkání - termíny 26.6.2019 od 18:00 do 20:00, 5.6. od 16:00-18:00, 6.6. od 16:00-18:00, 24.4. od 16:00-18:00, 25.4. od 18:00-20:00.

5. Odborně tematické setkání - termíny 10.10. 2018 od 15:00-17:00, 8.1 od 9-12, 15.1. od 9-12, 14.2. od 9-12.

    

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka