FacebookFacebook
EduPage

Heřmánková matematika

Výuka matematiky v naší škole probíhá na základě Montessori matematiky a matematiky H-mat - Hejného matematiky tedy konstruktivistické matematiky. 

Heřmánková matematika

Pro výuku matematiky jsme v naší škole zvolili konstruktivitstický přístup, kdy žáci sami zkoumají a objevují principy, které se v matematice uplatňují. Na základě konkrétních příkladů dochází k naučení nových poznatků a jejich praktické aplikaci. Používáme k tomu zahraniční pracovní učebnice od vydavatelství Purposeful Design jako i české výukové materiály matematiky dle metody profesora Hejného, ale i dalšími materiály. Výuka je podpořena využitím širokého spektra pomůcek s cílem rozvoje kreativního myšlení a logického uvažování žáků. Žáci jsou v matematice hodnoceni procentím vyjádřením, které je doplněné individuálním slovním hodnocením pro každého žáka. Matematika se v naší škole vyučuje tak, aby byla zábavná a žáci si vytvářeli matematické představy na základě vlastních poznatků, kterým rozumí. Naším cílem je vytvořit na prvním i druhém stupni z matematiky oblíbenou činnost a rozvinout logické uvažování žáků, tak aby ve světě matematiky objevovali samostatně a s radostí.

V 1. a 2. třídě objevujeme matematiku prakticky s pomocí mnohých pomůcek - Montessori i uceleného systému pomůcek k učebnici vydavatelství Purposeful Design. Již v tomto období se žáci učí prakticky uplatňovat své poznatky z matematiky a propojovat je s praktickým využitím v reálném životě.

Od 3. třídy přecházíme na systém výuky matematiky podle metody pana profesora Hejného, která je vhodným pokračováním započatého procesu výuky matematiky v mladších ročnících. I nadále se ve výuce využívá koncept učení s vlastní zkušeností s konkrétním matematickým problémem a samostatným hledáním řešení. Žáci se učí diskutovat o svých postupech při hledání řešení, přednést svůj názor a obhájit si ho. Zároveň jsou žáci zapojení do testování v rámci scio testů, díky kterým se učí řešit testy na počítači i pracovat v časových hranicích.

Na 2. stupni vyučují matematiku učitelé, kteří absolvovali Letní školu výuky matematiky podle profesora Hejného, aby mohli vést žáky k matematickýmu poznatkům pomocí mnohých didaktických prostředích této metody - od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu. Žáci na základě praktických úkolů řešených někdy i intuitivně si žáci vyvozují obecná vyjádření a obecně platné formulace. Ve vyšších ročnících jsou žáci vedení k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek na gymnázia.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí